W świetle przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych osobowych jest firma IREBEL Jacek Lach, z siedzibą w Woli Rzędzińskiej, NIP: 9732362652, REGON: 365988879.

2. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pomocą następujących środków komunikacji:

1) listownie, na adres pocztowy: 33-150 Wola Rzędzińska 253L,

2) telefonicznie, pod numerem telefonu: 608 035 521,

3) adres poczty elektronicznej: rodo@irebel.pl

3. Administrator Danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą i/lub zawarciem umowy, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w następujących celach:

3.1. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne, tj. w celu świadczenia usług oraz w celu realizacji umowy. Administrator Danych przetwarza dane osobowe – Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, NIP, numer rachunku bankowego, adres realizacji usługi oraz dane pobierane przez pliki "cookies", opisane w polityce prywatności.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ciążące obowiązki prawne. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w celu wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

3.1. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach:

a. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

b. archiwalnych,

c. prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności,

d. zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
Na stronie internetowej oraz irebel.pl/ zbierane są informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją strony internetowej. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących odwiedzających stronę internetową.

e. Zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania naruszeniom poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego w siedzibie oraz biurach Administratora Danych.

4. Możliwość wycofania zgody.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, osoby których dane dotyczą w każdej chwili mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.

5. Dobrowolność podania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi przedstawienia oferty i/lub zawarcie i realizację umowy. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody – ich podanie jest dobrowolne.

6. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez administratora danych bądź poprzez podmioty upoważnione przez administratora danych (pracownicy i osoby współpracujące), a także podmioty przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z administratorem m.in. dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, obsługa księgowa, podmioty, świadczące pomoc prawną. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w umowie, zgodnie poleceniami administratora.

7. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

7.1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy to dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy. Jeżeli umowa została wykonana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu, odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

7.2. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana (nie dłużej niż 5 lat), a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

7.3. W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

8. Prawa osób, których dane dotyczą.

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Sprzeciw względem przetwarzania danych.

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora Danych w oparciu o uzasadniony interes bądź o powierzone zadanie w interesie publicznym administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora Danych ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Prawo wniesienia skargi do organu.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Brak decyzji zautomatyzowanych.

W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Transferowanie danych do Państw Trzecich.

Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów/ osób zainteresowanych ofertą do państw trzecich, położonych poza EOG.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem